تعریف ورزش و تندرستی :

ورزش عبارت است از یك فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروي جسمانی شدید با استفاده از مهارت هاي جسمانی پیچیده

به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریك می شوند.

این تعریف با فعالیت هاي ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا میكند. کوشافر، (1381)در جوامع اسالمی با توجه به این که کلیه

سیاستگذاری ها در خدمت مكتب می باشد، تربیت بدنی نیز جدا ازاین اصل کلی نبوده و ضمن این که پی ریزی این علم بر

مبنای مسائل جسمانی و فیزیكی است، ولی در نهایت وسیله ای است که در کمال و تعالی انسان ها موثربوده و می تواند گامی

در جهت اهداف غایی انسان ها که همان سیر الی الله است، بر دارد. (عزیز آبادژ فراهانی، 1377)

همانطوری که با ورزش قوت جسمانی خودتان را تقویت می کنید، قوای روحانیتان را هم تهیه و تقویت کنید. همانطوری که

کوشش میكنید جسمتان قوي باشد، کوشش کنید که روحتان هم قوی باشد.(امام خمینی(ره)، 1368)

صرفا نداشتن بیماری و ضعف نیست؛ بلكه منظور از آن سالمتی کامل جسمی، از نظر سازمان بهداشت جهانی « تندرستی

ذهنی، اجتماعی و روحی است . در حقیقت دو هدف عمده تندرستی، به تأخیر انداختن مرگ وپیشگیری از بیماری است .»

گائینی، 1

ورزش و سلامت روح
ورزش و سلامت روان

چكیده اي از تاریخچه پیوند تن و روان :

فیلسوفان در بستر تاریخ همواره درباره دوگانگی یا یكپارچگی تن و روان تردید داشته اند. از شواهد موجود چنین بر می آید کهدر روزگاران کهن، تن و روان را یكپارچه می دانسته اند. در فرهنگ هاي نخستین عقیده بر این بود که بیماري از رسوخ ارواح خبیثه در بدن ناشی می شود .

باستان شناسان جمجمه هاي سوراخ شده از عصر سنگی پیدا کرده اند که به عمد با ابزارهای سنگی سوراخ شده بودند. گمان می رود که انسان هاي عصر سنگی می خواستند با سوراخ کردن جمجمه، ارواح خبیثه را ازبدن بیمار خارج کنند.

یونانیان از نخستین مردمانی بودند که فرضی ه ي جدایی تن و روان را مطرح کردند. آنان به جاي آن که بیماري را به ارواح خبیثه نسبت دهند، آن را پیامد بر هم خوردن تعادل مایعات بدن می دانستند. بر طبق این فرضیه که ابتدا توسط بقراط عنوان شد وجالینوس آن را بسط داد، بیماري از بر هم خوردن تعادل چهار خلط در بدن ایجاد می شود. این چهار خلط عبارتند از

: خون،سوداء، صفرا و بلغم.

از این رو درمان بیماري، مستلزم برقراري تعادل مجدد بین این چهار خلط بود.از شواهد چنین بر می آیدکه در این دوران تأث یر عوامل روانی بر بیماري کاما ل نادیده گرفته می شد.

در سده هاي میانه سبب شناسی و درمان بیماري درقلمرو جن شناس قرار گرفت. علت بیماري را تنبیه خدایان می دانستند و براي درمان آن بیماران را شكنجه و آزار می دادند.

با آغاز دوره رنسانس و انجام پژوهش هاي پزشكی، نظریه برهم خوردن تعادل خلط ها در بدن مردود شناخته شد و نظریه اي به عنوان آسیب شناسی یاخته اي رواج یافت. بر پایه این نظریه آسیب هاي وارد بر یاخته هاي بدن، عامل کلیه ي بیماري ها به شمارمی آمدند. پژوهش هاي آزمایشگاهی و پیشرفت هاي روز افزون علم پزشكی در این دوره باعث شدند که توجه این علم به جاي روان به عوامل جسمانی معطوف گردد. دانشمندان در تالش براي در هم شكستن خرافات گذشته، از نظریه دوگانگی تن وروان قویا جانبداري کردند.

اکنون ما شاهد تغییرات زیادي در این شیوه تفكر هستیم. در حال حاضر دانشمندان معتقدند سالمت جسمی فرد با عوامل روانی ومحیط اجتماعی وي در ارتباط است. تن و روان با یكدیگر در تعاملند و هر دو در سالمت و بیماري دخالت دارند.

تأثیر ورزش در اجتماعی شدن :

پژوهش هاي اجتماعی شدن در ورزش با توسعه ي جامعه شناسی ورزش ارتباط مستقی م داشته است. طی دهه 1960 و اوایل دهه 1970 براي تبیین جنبه هاي گوناگون شرکت در فعالیت هاي ورزشی، تالش بسیاري شده است . اغلب مطالعات اجتماعی شدن در ورزش حول دو مسأله متمرکز بوده است . یكی پیشایندهاي شرکت در ورزش یعنی اینكه چگونه و تحت چه شرایطی شخصبه ورزش رو می آورد و دیگري پیامد هاي شرکت در ورزش.

این دو فرایند را اجتماعی شدن در نقش اجتماعی واجتماعی شدن از طریق نقش اجتماعی نیز نامیده اند.

لذا در اغلب منابع دو عنوان اجتماعی شدن در ورزش و اجتماعی شدن از طریق ورزش به چشم می خورد. دراولی فرد در نقش ورزشی اجتماعی می شود و در دومی به یاد گیری  نگرش ها، ارزش ها، مهارت ها و گرایش هایی کلی

ورزش
ورزش و اجتماعی شدن

اجتماعی شدن از طریق ورزش عبارت است از

تأثیر ورزش بر باورها، نگرش ها و عقاید فرد. چنین پنداشته می شود که دردرس هایی که از شرکت کردن در ورزش می آموزیم به سایر جنبه هاي اجتماعی انتقال پذیراست و از این طریق فرد را برای شرکت موفقیت آمیز در آن زمینه ها یاري می دهد. ش اظهار می دارد که کودکان مهارت هاي ارتباط و تصمیم گیري را با شرکت ورزش کسب می کنند.(عبدلی، 1386)

تربیت بدنی در قبول مسئولیت براي پرورش و القاي ارزش هاي اجتماع ی در افراد جامعه خصوصا دانش آموزان مدارس سهیم

بوده و به عنوان عاملی در جهت تقویت ارزش هاي اجتماعی و رفتارهاي مطلوب انسانی موثراست.(عزیز آبادي فراهانی،۱۳۷۳)

اهتمام به موضوع اجتماعی شدن و رابطه ي آن با ورزش زمانی به اوج خود رسید که سمیناري بین المللی با موضوع اجتماعی

شدن ازطریق ورزش بر پا شد. این سمینار که در سال 1971 در کانادا برگزار گردید، به این نتیجه رسید که فرهنگ بدن ی

عاملی مهم در اجتماعی شدن فرد می باشد.(انور الخلولی، 1383)

به عقیده ي راجر کایوآ « تمدن فقط در سایه برتري و ارزش واالي قهرمانی یعنی بازي رقابت آمیز و مسابقه اي که سر چشمه ي

دموکراسی و حكومت مردم بر مردم است به وجود آمده است » ( توماس، 1370)

روند اجتماعی شدن کودکان با فعالیت هاي اولیه ورزشی آنان آغاز می شود و موجبات رشد و تكامل حرکتی در دوره کودکی ومشارکت ورزشی آنان در سال هاي بعد را فراهم می کند.(ام .هی وود، 1387)

 

تأثیر ورزش در اخالق و رعایت حقوق دیگران

چون برنامه هاي تربیت بدنی امكان و شرایطی دارد که شخصیت و ماهیت افراد بروز کرده و آشكار گردد، لذا رفتار و اعمال‌ ناشایسته شناخته می شود و جایگزین ی خصایص انسانی و رعایت قوانین صورت می گیرد. بدین گونه هر فرد می تواند ازاحترام  در بین دسته و جامعه خود برخوردار گردد. این ارتباط مطلوب شكل گرفته و به صورت اخالق در آمده و به قلمروهاي خارج نیز انتقال یافته و مشاهده میشود.(کوشافر، 1381)

هربرت ر ید اغراق نكرده است آنجا که می گوید :« من کامل موافقم که تربیت ورزشی تا حدي به پرورش اراده می انجامد.

همچنین از این که در مدارس ما زمانی را به بازیها اختصاص می دهند متأسف نیستم، بلكه بر عكس، این زمان تنها زمانی است که به بهترین وجه می گذرد… اخالق ورزشی روحیه تیمی و گروهی، به سنتی در کنار دیگر سنت هاي اجتماعی، تبدیل شده‌ است( انور الخلولی، 1383 )

انتقال و کاربرد آموخته هاي اجتماعی ورزش ها و انعكاس این رفتار هاي آموخته شده فرد را براي زندگی درگروه آماده تر میسازد. تجربه اجتماعی کسب شده از راه فعالیت هاي گروهی تربیت بدن ی در حل مسائل اجتماعی بسیار مفید می باشد. تصمیم گیری هاي منطقی، قضاوت هاي اخالقی و تجربه آنها در میادین ورزشی قابل انتقال به زندگی هستند. تقلی د از مربیان و رهبران درگفتار و کردارکه مورد احترام شرکت کنندگان در فعالیت هاي ورزشی هستند، باعث ایجاد صفات برجسته و مطلوب درورزشكاران و دانش آموزان می گردد.

کنترل احساسات، احترام به قوانین، رعایت منافع جمعی از جمله عادات ی هستند که در ورزش امكان آموزش آنها موجود است.

اغلب ورزشكاران اذعان دارند که فلسفه زندگی مربیان و طرز رفتار آن ها در زندگی اجتماعی اخالقی این گروه موثر بوده است، زیرا آنان درموقعیت بهتري براي الگو برداري قرار دارند. تربیت اخلاقی ورزشكاران از رفتار مربیان نشأت می گیرد

از آنجا که انجام مهارت هاي ورزشی طبق قوانین و مقررات خاص هر رشته اجرا می گردد و رعایت مقررات بازي براي کلیه بازیكن الزامی باشد، در نتیجه، بازي موقعیتی است براي آموزش رعایت مقررات و قرارداد هاي اجتماعی، خصوصا براي

کودکان که در سنین اولیه با مقررات اجتماعی درگیر نیستند، اثرات کاربردي رابه همراه دارد.(عزی ز آبادي فراهان ی ، 1373)

احترام به قوانین اجتماعی

از آنجا که انجام مهارت های ورزشی طبق قوان ین و مقررات خاص هر رشته اجرا می شود و رعایت مقررات بازی برای کلیه بازیکنان الزامی است،بازی موقعیتی است برای آموزش رعایت مفررات و قراردادهای اجتماعی، خصوصا برای کودکان که درسنین اولیه با مقررات اجتماعی درگیر نیستند تاثیر کاربردی دارد.

قضاوت اجتماعی

ورزش پدیده ای است که در آن رقابت نقش مهمی ایفا میکند و دست یابی به نتیجه گاه با اختالف نظر ، پراکندگی در تصمیم گیری، و در نهایت قضاوت های مختلف همراه است. قضاوت یا از طرف بازیکنان و یا یک نفر دیگر به عنوان داور انجام میشودکه در هر صورت رعایت آن برای کلیه ی افراد الزم اجراست. در نتیجه ی شرکت در فعالیت های ورزشی افراد برای قضاوت بهتر در جامعه آماده میشوند و به تصمیمات اتخاذ شده احترام می گذارند و بدان عمل میکنند.

بروز استعدادهای اجتماعی

تربیت بدنی و ورزش وقتی توسط گروه های سنی یکسان انجام پذیرد، موجب میشود برخی استعدادهای نهفتۀ افراد ، که بافعالیت های فردی بروز نمیکند، در محیط های ورزشی شکوفا شود. کودکان و نوجوانان از طریق روابط ورزشی- اجتماعیخصوصیاتی نطیر افزایش آگاهیهای اجتماعی، کنترل احساساتاجتماعی، درک ضعف های اجتماعی خود، کسن تجربیات جدید وتصحیح تجربیات گذشته و سایر خصوصیات اجتماعی را در خود پرورش میدهند.

توانایی برقراری روابط اجتماعی

حالت گوشه گیری و دوری جستن از اجتماع از اجتماع ممکن است در هر سنی، خصوصا در مراحل اولیۀ کودکی یا نوجوانی ،

در بعضی از افراد ایجاد شود که در نتیجۀ توانایی فرد در برقراری ارتباط با دیگران ضعیف میشود. ورزش و تربیت بدنی وشرکت در مکان های ورزشی موجب افزایش توانایی فرد در ایجاد ارتباط با دیگران میشود. بازی با د یگران پرده ی خجالت بی موردرا بر میدارد و فرد را برای ورود به اجتماع آماده میکند. فرد میتواند خصوصیات خود را در کنار ورزش به دیگران منتقل کنید و حرف های گفتنی خود را به زبان آورد . کودک به وسیلۀ بازی یاد میگیرد که چگونه با دیگران ارتباط برقرار سازد ومشکالت مربوط یه روابط اجتماعی را حل کند و زندگی اجتماعی را بیاموزد و از همین طر یق است که کودکان با دنیای بزرگسالان آشنا میشود.

احیای حس مسئولیت پذیری میدان ورزش کالسی است برای تقویت احساس مسئولیت پذیری در صحنه اجتماع، در این راستاست که هر کس در قبال دیگران خود را مسئول می داند. اجتماع بر اثر احساس مسئولیت فرد فرد خود می تواند پیروز و سربلند باشد، موانع ترقی وتعالی را از سر راه بردارد و راحت تر در رسیدن به اهداف خود گام نهد.

گفتار دوم تاثیر ورزش در تغییر رفتار فردی

 تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت است که از طری ق حرکت و فعالیتهای جسمانی جریان رشد را در تمام ابعاد انسانی تسهیل وهماهنگ و به شکوفایی و تکوین استعدادهای انسان کمک میکند. در روند تعلیم و تربیت، یک رشته از مفاهیم تربیتی را نمی تواند در کالسهای درسی و نظری یاد داد و بهتر است آنها را از طری ق فعالیتهای جسمانی و بازی و در قالب سرگرمیها به افرادآموزش داد. این موضوع در یادگی ری و آموزش کودکان بیشتر مورد توجه و دارای اهمیت خاصی است، چنانکه امروزهر روانشناسان فعالیتهای حرکتی را وسیله ای برای آموزش مفاهیم تربیتی میدانند.

از آنجا که انسان در مسیر فعالیتهای جسمانی ودر محیطهای ورزشی در یک محیط باز و آزاد با سایر بازیکنان برخورد و معاشرت دارد و تحت نظارت و تماشای افراد زیادی است، از محیط اطراف خود تغییر میپذی رد. این محیط ممکن است تغییرات شخصیتی، عاطفی و اجتماعی خاصی را در افراد بازیکن ایجاد کند. علاوه بر این، عامل دیگری که باعث تغییر رفتار و منش فردی در بازیکنان میشود همان تغییرات جسمانی وافزایش توانمندی بدن است که در نتیجه پرداختن فرد به ورزش حاصل شده است .

از آنجا که روح و جسم دو بعد جدایی ناپذیر تشکیل دهنده انسان است و ارتباط و هماهنگی این دو بعد به وجود انسان معنی بخشیده است، تغییر در یکی از ابعاد، بعد دیگری راتحت تأثیر قرار میدهد. در نتیجه افزایش قدرت و توان فیزیکی انسان تغییراتی در منش فردی و ساختار شخصیتی او ایجادمیشود.

گفته اند که افراد ورزشکار و در مجموع کسانی که دارای جسم سالم و قوی هستند نسبت به افراد ضعیف صفات پسندیده بارزتری دارند و صفاتی چون جوانمردی و عیاری را بیشتر در افراد قویتر و سالم تر جستجو کرده اند. تحقیقات علمی ثابت کرده‌است که کسانی که دارای آمادگی جسمانی بالاتری هستند صفات شایسته بیشتری دارند و اتکا به نفس و از خود گذشتگی درآنها مشهودتر است.

ورزش کودکان
تأثیر ورزش بر روحیه کودکان

جمع بندی

کودکان(و بزرگسالان)نیاز دارند همه روزه با هر چند راهی که می توانند فعال باشند. خردساالن(۱ تا ۳ ساله) وکودکان پیش دبستانی)۳ تا ۵ ساله( باید هر روز به مدت حداقل ۳ ساعت و به صورت پراکنده در طول روز فعالیت فیزیکی داشته باشند.

کودکان نوپا نیاز ی ندارند که تمام فعالیت فیز یکی سه ساعته شان را با هم دیگر و بصورت یک جا انجام دهند، این فعالیت فیزیکی یکی می تواند در طول روز متراکم شود و شامل فعالیت های سبک مانند بش ین وپاشو، قدم زدن در اطراف خانه و به همان اندازه شامل انجام دادن فعالیت های شدید مانند دویدن و پر یدن شود، باز ی فعال بهتر ین راه برای فعالیت فیزیکی کودکان نوپا است.

کودکان ۵ الی ۱۲ ساله ترکیبی از فعالیت های متوسط و شدید به مدت ۶۰ دقیقه در روز توصیه می شود، مثال های فعالیتهای متوسط شامل پیاده روی سریع، دوچرخه سوار ی یا هر نوع از باز ی فعال می شوند.

فعالیت های شدید کودکان را به نفس نفس زدن می اندازد و شامل ورزش های حرفه ای مانند فوتبال و والی بال و به همان اندازه فعالیت های مانند رقص ورزش ی ، دویدن و مسابقات شنا می شود.کودکان معموال فعالیت را در ترتیب های متناوب که از چند ثانیه تا چندین دقیقه تنظیم شده اند متراکم و فشرده می کنند، بنابراین هر نوع باز ی فعالی معمولا  چند فعالیت شدید و فشرده می شود .

از همه مهم تر آنکه کودکان به فرصتی نیاز دارند تا در انواع فعالیت هایی که سرگرم کننده هستند و متناسب توانایی ها، مهارت ها و عالقمندی های آنها است شرکت کنند.تنوع همچنی ن سلسله ای از سود های سالمتی، تجربیات و چالش هارا به کودکتان ارائه می دهد.

تأثیر ورزش بر اجتماعی شدن کودکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *